Geoteknisk undersökning – kartläggning av mark

Om du tänker exploatera ett markområde bör du undersöka marken och låta ett professionellt företag utföra en geoteknisk undersökning innan du börjar bygga.

Du har förvärvat ett större markområde, där du har tänkt bygga industrifastigheter som ska hyras ut till mindre och medelstora företag. Vid närmare eftertanke tog du beslutet lite väl snabbt. Tomten gränsar nämligen till ett område, där det tidigare funnits en deponi och avfallsanläggning. Du borde ha undersökt tomten före förvärvet.

Bättre sent än aldrig och du bestämmer dig för att undersöka marken. Du misstänker att underlaget måste förstärkas med pålning innan du börjar bygga dina fastigheter. Några av dina tilltänkta hyresgäster tänker bedriva livsmedelsproduktion i dina kommande lokaler. Men hur står det till med grundvattnet på tomten?

Geoteknisk undersökning – jordlager och grundvatten

Du kontaktar ett företag som specialiserat sig på att undersöka markområden. Företaget börjar med att ta reda på om det finns geografiska kartor, flygkartor med mera över området. Därefter kan de göra en mer handfast utredning. De har utrustning och kompetens för att fastlägga de tekniska egenskaperna vad gäller jord och berg. Behöver marken stabiliseras eller ej, frågar du dig.

En geoteknisk undersökning görs även för att analysera miljöförhållanden. Kan lakvatten från deponin har förorenat grundvattnet? Ditt anlitade expertföretag gör provborrningar för att fastlägga grundvattennivå och om det finns föroreningar. Du får ett underlag som är viktigt att ha tillhanda vid framtida diskussioner med framtida hyresgäster och med miljömyndigheter, och inte minst viktigt får du klart för dig vilka eventuella åtgärder du behöver göra vid projekteringen av din industripark.

Publicerat den
Kategoriserat som Bygg